ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญ COLOURS of Boutique Stay เที่ยว ไทย ค้นหาถึงที่ ลุ้นบินต่อ กับบัตรเครดิต KTC

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางบินในประเทศ โดยสายการบิน Bangkok Airways จำนวน 5 รางวัล* (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) เพียงมียอดใช้จ่ายค่าทริปและทัวร์ในรายการ “Colours of Boutique Stay” ทุกๆ 1,000 บาท ต่อรายการ ที่หนุ่มสาวทัวร์, โลเคิล อไลค์, เวิร์ลด เอ็กซ์พลอเรอร์ และ KTC World Travel Service

1. คุณสุจิตรา เยาวพงศ์ศิริ
2. คุณกาญจนา น้อยภู่
3. คุณสุทธิรัตน์ สุรปริญญาวัจน์
4. คุณกรรณิการ์ อ่วมประเสริฐ
5. คุณขนิษฐา พงษ์เนตร์

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน สามารถใช้สิทธิ์เลือกบินไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ และจุดหมายเส้นทางบินในประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, สุโขทัย, ภูเก็ต, สมุย, กระบี่ หรือ ตราด เส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง

ระยะเวลาร่วมสนุก 1 มี.ค. - 31 ก.ค. 61
เดินทาง 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 61

 1. เส้นทางที่ตั๋วโดยสารรางวัลสามารถเดินทางได้ตามกำหนดได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, สุโขทัย, ภูเก็ต, สมุย, กระบี่ หรือ ตราด เส้น ทางใดเส้นทางหนึ่งจำนวน 2 ที่นั่ง โดยเดินทางในเที่ยวบินเดียวกันเท่านั้น
 2. ระยะเวลาสำรองที่นั่ง 1 มี.ค. - 31 ก.ค. 61 เดินทาง 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 61 สงวนสิทธิ์การใช้ตั๋วโดยสารรางวัลในช่วงวันหยุดตามเทศกาล 13-17 เม.ย., 28 เม.ย.-1 พ.ค., 26-29 พ.ค., 27-30 ก.ค., 11-13 ส.ค. 61
 3. กรุณาแจ้งสำรองที่นั่งก่อนวันเดินทาง 30 วัน โดยตอบกลับตามเอกสารสำรองที่นั่งบัตรโดยสารรางวัล โดยยึดตามวันที่ส่งเอกสาร ตาม เงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 4. บัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อขาย รวมถึงทำการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ผู้โชคดีต้อง เดินทางในเส้นทางเดียวกันด้วยเท่านั้น
 5. การสำรองที่นั่งบัตรโดยสารรางวัล กรุณาตอบกลับโดยส่งเอกสารสำรองที่นั่งบัตรโดยสารรางวัล ระบุชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ เส้นทาง และวันที่เดินทางหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส(ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 6. ที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 7. สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารรางวัล หลังจากที่ได้ทำการแจ้งยืนยันเอกสารสำรองที่นั่งบัตรโดยสารรางวัล และมีเอกสาร E-Ticket ยืนยันการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว การเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากที่แจ้งตามเอกสารสำรองที่นั่งบัตรโดยสารรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากนี้ ทางเคทีซีไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 8. เคทีซีจะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.ktcworld.co.th ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 และแจ้งรายละเอียดพร้อม เงื่อนไขการรับรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบผ่านทางอีเมล ตามอีเมลของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้ในฐานข้อมูลกับเคทีซี ภายใน 15 วันทำการนับ จากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี โดยสมาชิกผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับรางวัลตามขั้นตอน วิธีการ และภายในระยะเวลาที่ กำหนด มิ ฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ เคทีซีจะทำการมอบรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีในลำดับถัดไปแทน หากผู้โชคดีสำรองไม่ติดต่อขอรับรางวัลตามขั้น ตอนและระยะเวลาที่เคทีซีกำหนด เคทีซีจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อในลำดับถัดไปเสียสิทธิในการได้รับรางวัล และในกรณีที่ไม่มี สมาชิกผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไปที่จะได้รับรางวัลต่อไปอีก เคทีซีจะยกเลิกรางวัลนั้นทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. เคทีซี สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
 10. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. เคทีซีไม่ได้เป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการสินค้า/บริการหรือรางวัลตามรายการนี้ และไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพหรือ ความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้า/บริการหรือของรางวัล หากกรณีมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิต ผู้ จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC PHONE 02 123 5000
 1. ลุ้นบินฟรี รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางบินในประเทศ โดยสายการบิน Bangkok Airways จำนวน 5 รางวัล* (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
  • รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เพียงมียอดใช้จ่ายค่าทริปและทัวร์ในรายการ “Colours of Boutique Stay” ทุกๆ 1,000 บาท ต่อรายการ ที่หนุ่มสาวทัวร์, โลเคิล อไลค์, เวิร์ลดเอ็กซ์พลอเรอร์ และ KTC World Travel Service
  • รับเพิ่ม 2 สิทธิ์ ลุ้น สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS และ KTC MASTERCARD ทุกประเภท *ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินสามารถใช้สิทธิ์เลือกบินไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ และจุดหมายเส้นทางบินในประเทศได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, สุโขทัย, ภูเก็ต, สมุย, กระบี่ หรือ ตราด เส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง
 2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม “Colours of Boutique Stay เที่ยวไทย ค้นหาถึงที่” ได้แก่ สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี (“สมาชิกฯ”) ทุกประเภทของ บริษัทฯ (ยกเว้นบัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้) ที่มี ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีสำหรับการชำระค่าท่องเที่ยวในรายการ “Colours of Boutique Stay” ที่เอเย่นต์ทัวร์ที่ร่วมรายการ ทุกๆ 1,000 บาทต่อรายการ รับ 1 สิทธิ์ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท และสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS และ KTC MASTERCARD รับ 2 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรางวัล ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ทางบริ ษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อของผู้ร่วมรายการจากเอเย่นต์ทัวร์ที่ร่วมรายการ เพื่อจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป
 3. รางวัล ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางบินในประเทศสายการบิน Bangkok Airways สำหรับ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 20,440 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 102,200 บาท บัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อขาย รวมถึงทำการโอน สิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ผู้โชคดีต้องเดินทางในเส้นทางเดียวกันด้วยเท่านั้น
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินสามารถใช้สิทธิ์เลือกบินไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ และจุดหมายเส้นทางบินในประเทศได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, สุโขทัย, ภูเก็ต, สมุย, กระบี่ หรือ ตราด เส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการจำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 102,200 บาท
 5. กำหนดจับรางวัล 1 ครั้ง เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 และจับรางวัลวันที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยจะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.ktcworld.co.th ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 พร้อมแจ้ง รายละเอียดเงื่อนไขการรับรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบผ่านทางอีเมลตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลของบริษัทฯ
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย