สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

อนุมัติเร็ว ผ่อนเป็นงวด สบายๆ วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้
อิสระ เลือกวันครบกำหนดชำระได้ด้วยตัวเอง

สมัครง่ายๆ

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน รับเงินเข้าบัญชีหลังอนุมัติ
ภายใน 1 วันทำการพร้อมแบ่งชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน

ผ่อนเป็นงวดๆ สบายๆด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ผ่อนได้นานถึง 60 เดือน

คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

บัตรหลัก

  1. ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
  2. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ
  3. รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
  4. มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
  5. มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน
เอกสาร

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
  4. สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน ที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

สมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ KTC ติดต่อกลับ และแนะนำบัตรที่เหมาะสมกับคุณ

ข้อมูลของผู้สมัครจะไม่ถูกเปิดเผยหรือใช้ร่วมกับบุคคลที่ 3 นอกเหนือจาก KTC

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ คือ KTC จะพิจารณาอนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ยกเว้นสินเชื่อเพื่อการศึกษา อนุมัติวงเงินสูงสุด 4 เท่าของรายได้
คำตอบ คือ คุณสามารถสมัครขอใช้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH ได้โดยสมัครที่ KTC TOUCH ทุกสาขา หรือสมัครผ่านตัวแทนขายของบริษัทฯ
คำตอบ คือ KTC จะโอนเงินเข้าบัญชีที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้ ในใบสมัครภายใน 1 วันทำการ นับจากวันอนุมัติ (แจ้งให้คุณทราบโดยส่งเป็นหนังสือแจ้งผล ไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร)
คำตอบ คือ เพื่อความสะดวกของลูกค้า KTC ให้ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ที่อนุมัติ ตามรายละเอียดดังนี้
วงเงินกู้ (บาท) ระยะเวลาผ่อนชำระคืน (เดือน)
15,000 – 30,000 12 - 36
30,001 – 100,000 12 - 48
ตั้งแต่ 100,001 ขึ้นไป 12 - 60
คำตอบ คือ KTC ไม่มีนโยบายที่จะคิดค่าปรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แต่ต้องมาชำระผ่าน KTC TOUCH เท่านั้น
คำตอบ คือ ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะเกี่ยวข้องกับข้อมูลในสัญญา จึงควรเลือกวันที่เหมาะสม สะดวก และตรงกับความสามารถในการผ่อนชำระจึงจะดีที่สุด ยกเว้นสินเชื่อบุคคลเพื่อการหักบัญชีเงินเดือน ซึ่งทาง KTC จะเป็นผู้กำหนดวันชำระเงินให้
คำตอบ คือ คุณสามารถทำได้ เนื่องจาก KTC ใช้วิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เงินผ่อนชำระที่เพิ่มขึ้นกว่าที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอด จะทำให้เงินต้นลดลง และทำให้ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนเร็วขึ้น
คำตอบ คือ คุณสามารถโทรมาที่ KTC PHONE ที่หมายเลข 02 123 5000 เพื่อสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน และขอใบแจ้งยอดการชำระหนี้ได้
คำตอบ คือ หากปรากฏหมายเลขบัญชีที่ท่านประสงค์จะหักบัญชีอัตโนมัติ ในใบแจ้งยอดการชำระเงินที่ส่งให้รายเดือนในช่อง “บริษัทจะหักบัญชีอัตโนมัติเลขที่……….” นั่นหมายถึง บริษัท ได้ ดำเนินการตามความประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่หากยังไม่ปรากฏข้อความหรือหมายเลขบัญชีของท่าน ให้ท่านไปชำระในช่องทางอื่น ๆ ก่อน และบริษัทต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้และจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด
คำตอบ คือ อ่านรายละเอียดได้จาก ช่องทางการชำระเงิน KTC CASH
คำตอบ คือ กรณีผ่อนชำระครั้งแรกเสร็จสิ้นและปิดบัญชีสินเชื่อแล้วสามารถทำได้ทันที โดยกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดให้ครบถ้วน และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณา โปรดแนบเอกสารประกอบการสมัครใหม่ทั้งหมดประกอบด้วย สำหรับผู้ที่ยังผ่อนชำระไม่หมด หรือยังไม่ปิดบัญชีเงินกู้เดิม ไม่สามารถสมัครได้
คำตอบ คือ ไม่สามารถสมัครได้
คำตอบ คือ ถ้าเป็นพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ ควรจะเป็นสมุดบัญชีที่มีเงินเดือนเข้าประจำ หรือใช้บัญชีเงินฝากอื่น ๆ ประกอบ สำหรับเจ้าของกิจการควรจะเป็นบัญชีที่มีเงินหมุนเวียนตามที่บริษัทกำหนด
คำตอบ คือ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเอกสารประกอบการสมัครแต่อย่างใด