พิมพ์หมายเลขที่ระบุบน Barcode หรือ QR Code ของสินค้าเพื่อทำการเพิ่มลงรถเข็น

ระบุรหัสสินค้าดังปรากฎในเส้นประสีแดง